Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, e-mailverkeer, transacties en overeenkomsten met:

HS-Security

Mariapolderseweg 1

4493 PH  Kamperland

info@hs-security.nl

KvK: 20141465 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

HS-Security verwerkt uw gewone persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
Deze verordening is afgeleid van de Europese verordening “General Data Protection Regulation” welke op 25 mei 2018 in werking is getreden en geldt voor de gehele Europese Unie.
Op basis van de AVG, kan HS-Security een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen:

 • toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten);
 • noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst / (personeels) administratie)

Doeleinden van verwerking

HS-Security verwerkt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

 • relatiebeheer
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • (personeels) administratie
 • sollicitatieprocedure
 • het plaatsen of verwijderen van door klanten gewenste beveiligingsinstallaties (in de breedste zin van het woord);
 • het afstemmen met projectleiders, beveiligings- verantwoordelijken binnen de organisatie van onze klanten;
 • het factureren en incasseren van rekeningen en overige  administratieve handelingen
 • het oplossen van storingen aan installaties;
 • het garanderen van alarmopvolging bij calamiteiten;
 • het inschakelen van hulpdiensten indien nodig;

HS-Security verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen.
Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven.
We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning.
Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van de website van HS-Security zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door HS-Security worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website van HS-Security wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

HS-Security heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om de plichten van HS-Security voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan HS-Security haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met HS-Security.

Ontvangers van persoonsgegevens

HS-Security verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt HS-Security alleen voor de verwerking en ontwikkeling van de producten en diensten van HS-Security.
De database van HS-Security is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden(voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst).
Met de “derden” waar HS-Security gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Om op efficiënte en effectieve wijze onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, werken wij samen met externe partijen waaronder ICT leveranciers aan kantoorautomatisering, ERP software, aannemers en aanbieders van meldkamercontracten. Indien deze andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, ligt daaraan een (verwerkings) overeenkomst ten grondslag.
Op deze wijze borgen we voor een heel belangrijk deel dat externen net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als HS-Security.
Wij maken uitsluitend gebruik van in Nederland of Europa gevestigde partners waardoor er geen afzonderlijke afspraken behoeven te worden gemaakt om aan de AVG te voldoen.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst welke HS-Security met u heeft en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven van HS-Security. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

HS-Security maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. HS-Security maakt dan ook gebruik een SSLbeveiligingscertificaat.HS-Security maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies

HS-Security maakt op haar website eventueel gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies  is om u tijd en moeite te besparen.
  Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert op een website, worden dankzij cookies de gekozen  instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de  eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de   cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: HS-Security maakt gebruik van analytische  cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt HS-Security inzicht in het gebruik van de website van HS-Security. De informatie die hiermee verkregen wordt,  analyseert Google voor HS-Security.
  De privacy van de  bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.
  Met deze data kan de website van HS-Security geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring voor u als bezoeker kan worden verbeterd.
  Google is een  Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
  Bij HS-Security worden cookies     automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van HS-Security bevatten mogelijk links naar andere websites. HS-Security is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder HS-Security vallen.
Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

HS-Security zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack).
Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag HS-Security vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
Ook kunt u HS-Security verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met HS-Security op te nemen via *.
Na ontvangst van uw verzoek wordt dit getoetst om te bezien of en op welke wijze we gevolg kunnen geven aan uw verzoek zulks gelet op onze wettelijke verplichtingen en ons belang.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken.
HS-Security zal uw bezwaar/verzoek tot intrekking toetsen. Hierbij kijkt HS-Security naar haar wettelijke verplichtingen en haar redelijke belang.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kredietwaardigheid

De mogelijkheid bestaat dat HS-Security onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden.
Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan HS-Security ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
HS-Security kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

HS-Security behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van de website van HS-Security: www.hs-security.nl

uw eigendommen professioneel beveiligd

Wilt u meer weten over onze beveiligingsdiensten?

info@hs-security.nl